DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH Tên đề tài:HĐNB – NBPB: Màu đỏ – màu xanh – màu vàng. Lứa tuổi:Nhà trẻ 24 – 36 tháng.

DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH Tên đề tài:HĐNB – NBPB: Màu đỏ – màu xanh – màu vàng. Lứa tuổi:Nhà trẻ 24 – 36 tháng.

Leave a Reply