GIÁO ÁN CHỒI TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

GIÁO ÁN CHỒI TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

LINK TẢI GIÁO ÁN

4.Dem den 6

5.KPKH be biet gi ve ngay va dem

KE HOACH TUAN 1 HTTN

MANG HOAT DONG TUAN 1 HTTN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH nhàn

THU 2- PTNT- XAC DINH VI TRI DO VAT

THU 3- PTNT- SU KI DIEU CUA NUOC

THU 3-PTTC-TRUON THEO HUONG THANG

THU 6 – PTNN- ONG MAT TROI

   

Leave a Reply