GIÁO ÁN CHỒI TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ

GIÁO ÁN CHỒI TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ

LINK TẢI GIÁO ÁN:

1.them bot trong pham vi 5

2.AN bieu dian van ng

3.TD bật chụm chân tách chân

4.KPKH nhung loai qua de thuong

5.TH xe dán qua

6.Tho qua

KE HOACH TUAN 3

MANG HOAT DONG TUAN 3

         

Leave a Reply