GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG – Chủ đề: Ngày tết vui vẻ – Đề tài: VĐCB: Nhún bật về phía trước – Trò chơi vận động:Hái quả Lứa tuổi: 24 – 36 tháng

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG – Chủ đề: Ngày tết vui vẻ – Đề tài: VĐCB: Nhún bật về phía trước – Trò chơi vận động:Hái quả Lứa tuổi: 24 – 36 tháng

Leave a Reply