GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: Đi trong đường gấp khúc- có mang vật trên tay. TCVĐ: Bắt bướm Đối tượng: trẻ 24 – 36 tháng

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: Đi trong đường gấp khúc- có mang vật trên tay. TCVĐ: Bắt bướm Đối tượng: trẻ 24 – 36 tháng

Leave a Reply