GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG – Đề tài: Thể dục: VĐCB: “ Đi có mang vật trên tay” TCVĐ: “ Con bọ dừa” Đối tượng: Nhà trẻ (24-36 tháng)

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

– Đề tài: Thể dục: VĐCB: “ Đi có mang vật trên tay”

TCVĐ: “ Con bọ dừa” Đối tượng: Nhà trẻ (24-36 tháng)

           

Leave a Reply