GIÁO ÁN : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên. Đề tài : Thí nghiệm : Núi lửa phun trào. Lứa tuổi : 5-6 tuổi

GIÁO ÁN : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên. Đề tài : Thí nghiệm : Núi lửa phun trào. Lứa tuổi : 5-6 tuổi

Leave a Reply