GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ đề : Bản thân Chủ đề nhánh : Bé yêu cơ thể Hoạt động chính: LQVT:Xác định vị trí phía trước, phía sau của đối tượng khác có sự định hướng. Đối tượng: Mẫu giáo 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ đề : Bản thân Chủ đề nhánh : Bé yêu cơ thể Hoạt động chính: LQVT:Xác định vị trí phía trước, phía sau của đối tượng khác có sự định hướng. Đối tượng: Mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Leave a Reply