GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Chủ đề: Những con vật gần gũi Chủ đề nhánh: Một số con vật sống trong rừng Đề tài: Khám phá khoa học: Một số con vật sống trong rừng Đối tượng: 5 – 6 tuổi

GIÁO ÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Chủ đề: Những con vật gần gũi

Chủ đề nhánh: Một số con vật sống trong rừng

Đề tài: Khám phá khoa học: Một số con vật sống trong rừng

Đối tượng: 5 – 6 tuổi

Leave a Reply