Giáo án mầm và kế hoạch 27 tuần năm 2019-2020

Giáo án mầm 27 tuần năm 2019-2020

TUẦN 1 NĂM 2019 – 2020

giáo án tuần 2 năm 2019-2020

 TUẦN 3

giáo án tuần 4 năm 2019-2020

 TUẦN 5

giáo án tuần 6 năm 2019-2020 (Recovered)

khgd chủ đề, tuần năm 2019-2020

TUẦN 7

TUẦN 8

tuần 9

TUẦN 10

tuần 11

tuần 12.

tuần 13

tuần 14

tuần 15

tuần 16

tuần 17

tuần 18

tuần 19

tuần 20

tuần 21

tuần 22

tuần 23

tuần 24

tuần 25

tuần 26

tuần 27

 

7 Comments

  1. thảo 19/08/2020
  2. admin 19/08/2020
    • thảo 20/08/2020
  3. Khánh à 27/08/2020
  4. Thuy 28/08/2020
  5. Y Bích 30/08/2020

Leave a Reply