GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Chủ đề : Động vật Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Đề tài: Vận động múa « Chú bộ đội » ( NDTT) Nghe hát « Chúng tôi là chiến sĩ » ( NDKH) Trò chơi «Quà tặng chiến sĩ » Độ tuổi : 4-5 tuổi

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC Chủ đề : Động vật Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Đề tài: Vận động múa « Chú bộ đội » ( NDTT) Nghe hát « Chúng tôi là chiến sĩ » ( NDKH) Trò chơi «Quà tặng chiến sĩ »

Leave a Reply