GIÁO ÁN THI GVDG HUYỆN – Chủ đề: Thế giới động vật Lĩnh vực: Phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội Đề tài: Bảo vệ, chăm sóc con vật nuôi trong gia đình Đối tượng: Gép 4-5 tuổi

GIÁO ÁN THI GVDG HUYỆN – Chủ đề: Thế giới động vật Lĩnh vực: Phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội Đề tài: Bảo vệ, chăm sóc con vật nuôi trong gia đình Đối tượng: Gép 4-5 tuổi

Leave a Reply