Tổng hợp giáo án tuần và kế hoạch 3 – chủ đề mầm non

Giáo án tổng hợp và kế hoạch tuần 3 – chủ đề mầm non

LINK TÀI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 3- LOP HOC

MANG HOAT DONG TUAN 3- LOP HOC

THU 2 PTTM- MUA VUI

THU 3- PTNT- SO SANH 2 NHÓM DOI TUONG

THU 4- PTNT-LOP HOC CUA BE

THU 4-PTTC- BO CHUI QUA CONG

THU 5 PTTM- VE DO CHOI

THU 6 – PTNN- CO VA CHAU

Leave a Reply