GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài: Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4 Đối tượng: lớp 4 – 5 tuổi

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4

Đối tượng: lớp 4 – 5 tuổi

Leave a Reply