SKKN Một số biện pháp đưa trẻ 4-5 tuổi đến gần với môi trường thiên nhiên thông qua khám phá,trải nghiệm.

SKKN Một số biện pháp đưa trẻ 4-5 tuổi đến gần với môi trường thiên nhiên thông qua khám phá,trải nghiệm”

nhằm giúp bản thân và đồng nghiệp có thêm được nhiều biện pháp thiết thực trong quá trình hướng dẫn cho trẻ thực hành, trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá về môi trường tự nhiên.

Leave a Reply