SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi cảm thụ dân ca Việt Nam

  1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phát triển thẩm mỹ
  2. Tên tác giả:
Họ và tên:                 Nữ – Ngày sinh: 10/04/1970. – Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non. – Chức vụ: TTCM tổ 5-6 tuổi. Giáo viên lớp 5 tuổi. – Đơn vị công tác: – Điện thoại: 4.Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:
  1. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
  2. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Tuyển tập các bài dân ca các miền, trang phục dân ca, máy tính, mạng internet, sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, sự phối kết hợp của hội đồng sư phạm nhà trường, trẻ 5-6 tuổi, một số trò chơi dân gian, các nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi…
  3. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 9/ 2019 – 2/ 2020
TÁC GIẢ       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ                         ÁP DỤNG SÁNG KIẾN  
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

Leave a Reply