Video Tập huấn trực tuyến Vụ Giáo dục Mầm non 2021 – Phần 1

TẬP HUẤN

CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GVMN VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN MẦM NON.

 
 

Leave a Reply