Tiết dạy: Hoạt động khám phá – Dạy trẻ học tập theo nếp sống gọn gàng và trật tự của Bác – trẻ 5-6 tuổi.

Tiết dạy: Hoạt động khám phá – Dạy trẻ học tập theo nếp sống gọn gàng và trật tự của Bác – trẻ 5-6 tuổi.

Leave a Reply