Tiết dạy ném trúng đích nằm ngang.

Tiết dạy ném trúng đích nằm ngang.

Leave a Reply