Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề gia đình

Tổng hợp giáo án và kế hoạch tuần 2 – chủ đề gia đình

LINK TẢI GIÁO ÁN:

KE HOACH TUAN 2- NGOI NHA GD O

MANG HOAT DONG TUAN 2- NGOI NHA GD O

THU 2 -PTTM- NHA CUA TOI

THU 3- PTNT-SO SANH CHIEU CAO

THU 4- PTNT- CAC KIEU NHA

THU 4-PTTC- NEM DICH NGANG

THU 5 PTTM- XE DAN BONG HOA

THU 6 – PTNN- CHAU NGOAN CUA BA2

Leave a Reply